Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina

Číslo
N/2019
Schválené
25. júna 2019