Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN o výške príspevkov a čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina

Číslo
N/2017
Schválené
26. júna 2017