Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia

Číslo
N/2017
Schválené
4. decembra 2017