Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia

Číslo
N/2016
Schválené
4. apríla 2016