Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na rok 2015 na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy alebo školského zariadenia

Číslo
N/2015
Schválené
9. marca 2015