Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN o výške dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia

Číslo
N/2009
Schválené
14. decembra 2009