Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN O VÝŠKE DOTÁCIE NA PREVÁDZKU A MZDY NA ROK 2014 NA ŽIAKA ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY, DIEŤA MATERSKEJ ŠKOLY A DIEŤA ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA

Číslo
N/2013
Schválené
16. decembra 2013