Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN o výške dotácie na prevádzku a mzdy na rok 2013 na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia

Číslo
N/2013
Schválené
18. marca 2013