Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN o výške dotácie na prevádzku a mzdy na rok 2012 v zariadeniach školského stravovania na žiaka školy

Číslo
N/2011
Schválené
19. decembra 2011