Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN o výške dotácie na prevádzku a mzdy na rok 2012 na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia

Číslo
N/2011
Schválené
19. decembra 2011