Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

Číslo
N/2016
Schválené
15. februára 2016