Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN o určení času a miesta zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

Číslo
N/2008
Schválené
8. decembra 2008