Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN o špecifikácii platieb miestnych daní a miestneho poplatku ktorým sa dopĺňajú niektoré všeobecne záväzné nariadenia Mesta Žilina, týkajúce sa miestnych daní

Číslo
N/2012
Schválené
21. mája 2012