Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN o sociálnych službách, výške, spôsobe určenia a platenia úhrady za sociálne služby poskytované mestom Žilina

Číslo
N/2018
Schválené
24. septembra 2018