Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN o rozsahu a poskytovaní starostlivosti v detských jasliach a úhradách za poskytovanú starostlivosť v detských jasliach

Číslo
N/2011
Schválené
27. júna 2011