Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu mesta Žilina

Číslo
N/2012
Schválené
19. marca 2012