Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN o príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov spojených so štúdiom v Základnej umeleckej škole

Číslo
N/2015
Schválené
29. júna 2015