Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole

Číslo
N/2009
Schválené
24. augusta 2009