Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Žilina

Číslo
N/2011
Schválené
19. septembra 2011