Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN o poskytovaní starostlivosti a úhradách za poskytovanú starostlivosť a stravné v zariadeniach detských jaslí

Číslo
N/2015
Schválené
20. apríla 2015