Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN o podmienkach umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení na území mesta Žilina

Číslo
N/2009
Schválené
29. júna 2009