Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia a výške úhrad za sociálne služby

Číslo
N/2012
Schválené
21. mája 2012