Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN o podmienkach poskytovania dotácií právnickým a fyzickým osobám pôsobiacim na území Mesta Žilina

Číslo
N/2012
Schválené
20. februára 2012