Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Mesta Žilina

Číslo
N/2009
Schválené
14. decembra 2009