Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Žilina

Číslo
N/2011
Schválené
15. decembra 2011