Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN o dani za užívanie verejného priestranstva, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2011 o dani za užívanie verejného priestranstva

Číslo
N/2020
Schválené
2. novembra 2020