Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za predajne automaty a dani za nevýherne hracie prístroje

Číslo
N/2012
Schválené
10. decembra 2012