Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje

Číslo
N/2019
Schválené
2. decembra 2019