Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje

Číslo
N/2014
Schválené
3. novembra 2014