Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN na schválenie zmeny VZN Mesta Žilina č. 21/2009 upravujúce zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta

Číslo
N/2012
Schválené
18. júna 2012