Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN mesta Žilina o správe, tvorbe, údržbe a ochrane zelene na území mesta Žilina, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2010 o správe, tvorbe, údržbe a ochrane zelene na území mesta Žilina

Číslo
N/2023