Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN mesta Žilina o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina

Číslo
N/2013
Schválené
24. júna 2013