Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN mesta Žilina o podmienkach poskytovania finančných príspevkov mesta Žilina na vykonávanie opatrení podľa zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákona“) poskytované mestom Žilina

Číslo
N/2019
Schválené
25. júna 2019