Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN mesta Žilina, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny Žilina Centrum Rudiny I – Na Hlinách Žilina

Číslo
N/2014
Schválené
24. marca 2014