Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny Žilina – Žilinská univerzita

Číslo
N/2017
Schválené
24. apríla 2017