Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny Žilina, IBV Hájik – Bradová

Číslo
N/2016
Schválené
26. septembra 2016