Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN, ktorým sa určujú školské obvody základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina

Číslo
N/2016
Schválené
4. apríla 2016