Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN, ktorým sa určujú školské obvody základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina

Číslo
N/2019
Schválené
11. februára 2019