Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN, ktorým sa určujú podmienky, spôsob poskytovania stravovania a výška úhrady za stravný lístok v jedálni

Číslo
N/2009
Schválené
19. októbra 2009