Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN, ktorým sa určujú podmienky, spôsob poskytovania sociálnej služby v jedálni a výška úhrady za stravný lístok v jedálni

Číslo
N/2011
Schválené
27. júna 2011