Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN, ktorým sa určujú podmienky poskytovania opatrovateľskej služby, úhrada za opatrovateľskú službu a podmienky a úhrada donášky stravy

Číslo
N/2009
Schválené
27. apríla 2009