Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN, ktorým sa mení VZN Mesta Žilina č. 14/2007 o reklamných, informačných a propagačných zariadeniach na území mesta Žilina

Číslo
N/2008
Schválené
13. októbra 2008