Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 8/2016 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia

Číslo
N/2016
Schválené
27. júna 2016