Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 7/2010 – Štatút mesta Žilina v znení VZN č. 1/2011, VZN č. 17/2017, VZN č. 10/2018

Číslo
N/2019
Schválené
17. septembra 2019