Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 7/2010 Štatút mesta Žilina v znení VZN č. 1/2011 a VZN č. 17/2017

Číslo
N/2018
Schválené
25. júna 2018