Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 3/2011 o chove, vodení a držaní psov na území mesta Žilina

Číslo
N/2017
Schválené
18. septembra 2017