Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 27/2011 o výške dotácie na prevádzku a mzdy v zariadeniach školského stravovania na žiaka školy

Číslo
N/2012
Schválené
10. decembra 2012