Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 23/2013 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na rok 2014 na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ, alebo školského zariadenia

Číslo
N/2014
Schválené
19. mája 2014