Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 2/2012 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým a fyzickým osobám pôsobiacim na území mesta Žilina

Číslo
N/2015
Schválené
20. apríla 2015