Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 2/2012 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým a fyzickým osobám pôsobiacim na území mesta v znení VZN č. 5/2015

Číslo
N/2017
Schválené
18. septembra 2017